Історія кафедри
У 1967 р. на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського державного університету імені 300-річчя возз’єднання України з Росією було засновано кафедру економіки та організації виробництва промислових підприємств, яка стала родоначальником прикладної економіки в Дніпропетровському державному університеті. Першим завідуючим кафедрою був доцент Ю.Т. Каліберда, який зумів створити дієздатний колектив викладачів. Науково-педагогічний колектив кафедри зробив значний внесок в економічну підготовку фахівців для ракетобудівної промисловості СРСР і виконав значний обсяг наукових досліджень з економіки та організації виробництва підприємств військово-промислового комплексу країни.

У 1975 р. кафедра була переведена на механіко-математичний факультет для посилення економічної підготовки студентів спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Економіка праці». У 1976 р. на базі кафедр економіки народного господарства, економіки та організації виробництва промислових підприємств та економічної географії було створено економічний факультет Дніпропетровського державного університету. У 1976-1986 рр. кафедрою завідувала доцент В.В. Бойко, нині професор Дніпропетровського національного гірничого університету.

У цей період підготовка фахівців здійснювалася на економічному, фізико-технічному та радіофізичному факультетах. Основним напрямом наукової діяльності кафедри були проблеми підвищення ефективності господарювання промислових підприємств. Значний внесок зроблено у розроблення Дніпропетровської комплексної системи управління якістю продукції та ефективного використання ресурсів, вдосконалення організації та управління допоміжним господарством, методичних основ атестації робочих місць. Методологія атестації робочих місць була підтримана та розповсюджена на багатьох підприємствах Радянського Союзу. За підсумками цієї роботи було проведено Всесоюзну науково-практичну конференцію, видані кілька наукових збірників. Роботу відмічено постановою Пленуму ЦК КПРС 1984 р. як перспективний напрям вдосконалення організації та управління виробництвом в умовах централізовано-планової системи господарювання. За ряд наукових розробок отримано золоті та срібні медалі, дипломи Всесоюзної виставки досягнень народного господарства СРСР. Міжнародне визнання отримали розробки комплексної системи управління якістю продукції і ефективного використання ресурсів, за що отримано золоту медаль Всесоюзної виставки досягнень народного господарства, грамоти співробітникам та інші відзнаки.

У цей період колектив кафедри розширився за рахунок працівників науково-дослідного сектору і серед них працювали майбутні доктори наук І.Л. Сазонець і П.П. Петрашко. У 1986 р. кафедру очолив доцент О.Ф. Патоков. За його активної участі було відкрито нові перспективні спеціальності: на економічному факультеті – спеціальність «Економіка підприємства», а на факультеті перепідготовки спеціалістів – спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері».

Також було розпочато підготовку фахівців на факультеті безперервної освіти. Одночасно кафедра вела навчальний процес за програмами Tacis з перепідготовки офіцерів запасу для роботи у сфері підприємництва та Дніпропетровської обласної служби зайнятості з підготовки економістів із зареєстрованих безробітних, які вже мали вищу освіту.. Крім того, кафедрою у 1989-1991 рр. були проведені дві Міжнародні науково-практичні конференції в м. Ялта, на яких були встановлені перші домовленості з університетами м.Гренобль (Франція), м. Катанія (Італія) на рівні протоколів про наміри співробітництва у сферах навчального процесу, науково-дослідних робіт і культурного життя. Кафедра готувалася до того, щоб функціонувати як випускова. У 1993 р. розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка машинобудівного виробництва», яку у 1995 р. було перетворено у спеціальність «Економіка підприємства», а в 1996 р. кафедра за ініціативою О.Ф.

Патокова було перейменована як «Кафедра економіки та управління підприємством». У цей час проходить становлення спеціальності «Економіка підприємства», розпочинаються програми підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців («Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент маркетингу та продажу» – для військовослужбовців за Програмою ЄС «TACIS» (1994-1997 рр.) та ін.), виконується науково-практична розробка за замовленням Європейської асоціації консультантів з молокопродукції «Дослідження ринку молокопродукції м. Дніпропетровськ» (доц. Калмикова І.Ю., доц. Клівець П.Г., доц. Куценко В.Й.), викладачі кафедри проходять стажування у навчальних закладах Західної Європи, в університетах: м. Шамбері, Франції (доц. Куценко В.Й.) та м. Турін, Італії (доц. Калмикова І.Ю.). У 1998 р. відбувся перший випуск студентів групи ЕП-93-1 і в цьому ж році О.Ф. Патоков захистив докторську дисертацію. У період з 1999 р. по 2010 р. кафедрою було налагоджено навчальний процес відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України щодо випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Було введено Болонську систему оцінювання, вводились нові дисципліни, кафедра успішно проходила етапи акредитації та ліцензування і, більш того, її працівники самі приймали участь у цих процесах як експерти Міністерства освіти і науки України в інших вищих навчальних закладах України. У 2000 р. спеціальність «Економіка підприємства» проходить атестацію Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, у 2002-2003 рр. – акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і спеціаліст, ліцензування та акредитацію за ОКР-магістр. У цей же період розпочинається підготовка студентів за спеціальністю «Економіка підприємства» на заочному факультеті, факультетах безперервної та післядипломної освіти. За період з 1999 р. по 2010 р. захистили дипломи понад 1000 студентів і слухачів з урахуванням випуску на факультеті безперервної освіти і факультеті перепідготовки спеціалістів. У 2000 р. кафедра активно й успішно прийняла участь у всеукраїнському конкурсному відбору програм перепідготовки діючих підприємців з метою надання їм вищої економічної освіти. Конкурс найкращих програм сформував 9 вищих навчальних закладів і в це коло увійшла кафедра економіки та управління підприємством ДНУ. Крім того, університет було включено до Програми Європейського Союзу з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, яка отримала назву «Українська Ініціатива». Для популяризації цієї програми потім почав реалізовуватися проект «Підтримка «Української Ініціативи».

Цим проектом передбачалося вдосконалення підготовки українських менеджерів у вищих навчальних закладах – учасників Програми, а також підвищення кваліфікації викладачів, які здійснювали таку підготовку. Основний напрям підготовки – використання сучасних інтерактивних методів навчання менеджерів. Завдяки участі у цьому проекті у 2001-2006 рр. пройшли перепідготовку в м. Києві викладачі кафедри, доц. В.Г. Бикова, доц. І.Ю. Калмикова, доц. В.Й. Куценко, доц. С.К. Кучеренко, ст. викл. В.М. Луценко. Як активний учасник проекту доц. В.Й. Куценко пройшов стажування в ФРН на заводі «Фольксваген» та в науково-дослідних організаціях Берліну. Кафедрою економіки та управління підприємством ведеться плідна наукова робота та підтримуються тісні зв’язки з науковою спільнотою. Зокрема, проведено п’ять всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених проблематиці функціонування економічних суб’єктів та навчально-методичний семінар у рамках проекту ЄС «Використання інтерактивних методів навчання при викладанні економічних дисциплін». Крім того, було проведено три міжнародні науково-практичні конференції: 1990 р. – «Економічні проблеми оренди й орендних відносин у промисловості»; 1991 р. – «Нові організаційні структури в економіці»; 2007 р. – «Економіка і менеджмент». За період функціонування кафедри економіки та управління підприємством широко досліджувалися проблеми розвитку економіки та управління промисловими підприємствами та іншими сучасними суб’єктами господарювання через реалізацію господарських договорів з Орджонікідзевським електронним заводом «Кварцит» і трикотажною фабрикою. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками: організаційно-економічний механізм управління структурною перебудовою суб’єктів господарювання; економічний механізм управління промисловими підприємствами; стратегічне управління підприємством; розвиток маркетингової та міжнародної діяльності підприємств; вдосконалення фінансово-економічного управління підприємствами та економічної діагностики тощо. На кафедрі виконані та захищені 4 докторських дисертації, понад 20 кандидатських дисертацій, у тому числі: у 2006 р. – В.Г. Бикова, у 2008 р. – Н.Є. Скрипник і М.Ю. Шевцова, у 2009 р. – Г.В. Нямещук, у 2010 р. – Н.Є. Вітка, у 2011 р. – Шевченко В.В., у 2012 р. – Лизньова А.Ю. Зараз в аспірантурі кафедри навчаються три аспіранта за денною та заочною формами навчання та три здобувача. У 2010 р. кафедру очолив доктор економічних наук Коренюк П.І. Ним опубліковано понад 100 наукових праць, з них 7 монографій (в тому числі три одноосібні), одна видана англійською мовою в Польщі та два навчальних посібника з грифом Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Коренюк П.І. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Дніпропетровському державному аграрному університеті зі спеціальності 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Приймає участь у роботі комісій Міністерства освіти і науки України з акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів України.

На даний час кафедра здійснює підготовку студентів економічного, геолого-географічного, хімічного факультетів, а також факультетів прикладної математики, психології, центру заочної та вечірньої форм навчання, центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Зараз у складі кафедри працюють 15 викладачів, із них 3 доктори економічних наук, 8 доцентів (7 – кандидатів економічних наук, 1 – кандидат технічних наук), 2 старших викладача та 2 асистенти. Колектив кафедри економіки та управління підприємством намагається внести свій вклад у міжнародній системі освіти на засадах нової – гуманної концепції її розвитку. З цією метою він активізує свою міжнародну діяльність. Це здійснюється за численними напрямами: участь вчених у міжнародних конференціях та симпозіумах, співробітництво із спорідненими навчальними закладами, спільні наукові розробки у сфері економіки. Перехід України до світової співдружності вимагає суттєвих змін у програмах навчання, особливо з гуманітарно-економічних дисциплін та посилення правової й загальноосвітньої підготовки студентів. Виходячи з цього, встановлюються плідні зв’язки кафедри економіки та управління підприємством з університетами: Аристотеля в м. Салоніках (Греція) сумісно з Дніпропетровським Центром Духовного Відродження та м. Болоньї, Італія, які передбачають: 1. Організацію спільних заходів наукового характеру: - створення спільних наукових проектів; - спільна організація та проведення наукових конференцій, семінарів, презентацій наукових робіт; - спільне видавництво наукових публікацій; - обмін науковими публікаціями. 2. Обмін науково-педагогічними працівниками з метою підвищення рівня знань і здобуття досвіду: - обмін науковими кадрами – спеціалістами – стажування, контракти; - обмін викладачами. 3. Обмін студентами з метою збагачення знань і взаємного досвіду: - створення можливості проходження спільних студентських практик; - обмін студентами на період семестру або його частини на час реалізації конкретного проекту, практики або підготовки дипломної роботи. 4. Культурний обмін учасниками проектів. Це дає змогу науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам постійно підвищувати свій морально-духовний, культурно-професійний рівень.

Студенти мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Російська Федерація, Греція, Італія, Бельгія, Франція) за Міжнародними програмами академічних обмінів «ERASMUS MUNDUS-BMU-MID», «FNEGE» (Франція), згідно з якими передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проекту Західної Європи: University of Algarve (Португалія), Humboldt University Berlin (Німеччина), University of Bologna (Італія), University of Bordeaux 1 (Франція), University of Deusto (Іспанія), Pultusk Academy of Humanities (Польща), Aristotle University of Thessaloniki (Греція), University of Turku (Фінляндія), Vilnius University (Литва). Викладачі кафедри економіки та управління підприємством активно брали участь також в проекті Канадської агенції міжнародного розвитку «Потенціал України в сфері регіонального тренінгу та консалтингу» (CIDA Project Z020532), Проекті Європейського Союзу «Підтримка Української ініціативи» EuropeAid/116272/C/SV/UA, що реалізується міжнародним консорціумом під керівництвом GIZ-InWEnt-CDG gGmbH тощо. З 2012 р. кафедру очолює доктор економічних наук Гринько Тетяна Валеріївна, яка є автором семи монографій (з них три одноосібні), навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, має понад 100 наукових публікацій. Із властивою їй енергією, творчою активністю взялася вона до вдосконалення навчально-наукової та виховної діяльності кафедри. Принципово оновлена культурно-професійна робота з абітурієнтами міста Дніпропетровська та області. Розроблена гуманітарно – духовна Концепція економічної освіти студентів кафедри за спеціальністю «Економіка підприємства», яка передбачає: - розробку і втілення в життя Програми морально-духовного просвітництва економічного факультету ДНУ зі спеціальності «Економіка підприємства»; - запровадження у навчальний процес кафедри економіки та управління підприємством, центру післядипломної освіти та центру заочної та вечірньої форм навчання вибіркових спеціальних дисциплін: «Культурно-філософські основи економіки й маркетингу», «Етико-моральні основи управління трудовим колективом», «Морально-духовні основи господарювання»; - підготовку та підвищення кваліфікації кадрів з викладання морально-духовних дисциплін на економічному факультеті, проведення постійно діючого навчального семінару «Морально-духовні основи господарювання»; розробку й подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо включення в базу Концепції морально-духовної освіти економіко-гуманітарних наук, яка передбачає вивчення дисциплін гуманітарно-духовного характеру з метою забезпечення безперервності культурно-професійного виховання майбутніх фахівців Саме завдяки кадровому потенціалу кафедри та його досягненням кафедра економіки та управління підприємством сьогодні є провідною економічною кафедрою в університеті.