Наукова робота

науково-педагогічних працивників та студентів кафедри економіки та управління підприємством


Наукова робота кафедри економіки та управління підприємством здійснюється відповідно до перспективного плану розвитку Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на 2011-2017 роки.

В умовах трансформацій світової економіки та перебудови існуючих міждержавних відносин особливої важливості сьогодні набуває ефективне управління підприємствами за умов максимального використання наявного потенціалу та випереджальних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності.

Сферою наукових інтересів науково-педагогічного персоналу кафедри економіки та управління підприємством є широкий спектр актуальних проблем функціонування та управління підприємством в сучасному мінливому середовищі. Зокрема, на кафедрі досліджуються проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств, забезпечення надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах, управління інтелектуальним капіталом, забезпечення розвитку наукоємних виробництв промислового сектора економіки; розробки напрямків стратегічного розвитку малого та середнього бізнесу Дніпропетровської області, формування економічного механізму управління підприємствами та ефективним використанням ресурсів, а також проблеми управління потенціалом та безпекою економічних систем тощо.

З 2013 року викладачами, аспірантами та докторантами здійснюється науково-дослідна робота у межах держбюджетної теми «Розробка організаційно-економічного механізму функціонування суб’єктів господарювання, галузей та регіонів України у контексті концепції сталого розвитку» (номер державної реєстрації №0113U002059).

Метою дослідження є розробка ефективного організаційно-економічного механізму функціонування суб’єктів господарювання, галузей та регіонів України в умовах реалізації сучасної концепції сталого розвитку.

За результатами наукових досліджень видано наступні монографії:

1. Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах (Гринько Т.В., Куценко В.Й., Лизньова А.Ю., Гвініашвілі Т.З., Єфімова С.А., Власенко М.О., Скрипник Н.Є, Максімчук О.С., Кошевий М.М., Бикова В.Г., Тімар І.В., Кучеренко С.К.);

2. Управління продуктивністю інтелектуального капіталу підприємства на підприємствах машинобудування (Лизньова А.Ю.);

3. Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб’єктів національної економіки України (Гринько Т.В., Кошевий М.М. та ін.);

4. Економіка у контексті духовного відродження (Куценко В.Й.);

5. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств (Гринько Т.В.);

6. Человеческий капитал: теория и практика управлення в социально-экономических системах (Лизньова А.Ю.);

7. Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання (Скрипник Н.Є.);

8. Теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації стратегії сталого розвитку соціально-економічної системи в умовах інтеграції та глобалізації (Скрипник Н.Є.);

9. Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України.

У 2014 року колектив кафедри започаткував традицію щорічного проведення Міжнародних науково-практичних конференцій відповідно до плану Міністерства освіти і науки України. Зокрема, 24-25 квітня 2014 р. проведено І-у Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка і менеджмент-2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», в якій прийняли участь вчені з понад 50 провідних вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій та підприємницьких структур, більш ніж з 30-ти міст України та іноземних держав. Учасники конференції представляли 8 країн: Україну, Республіку Беларусь, Болгарію, Грузію, Німеччину, Польщу, Російську Федерацію, Словаччину, Узбекистан.

Результати науково-дослідної роботи членів кафедри активно впроваджуються в навчальний процес при розробці навчальних програм та іншого методичного забезпечення матеріалів при викладанні дисциплін і виконанні дипломних робіт; підготовці доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях; підготовці студентами наукових проектів на конкурси, а також впровадження у практичну діяльність суб’єктів господарювання (зокрема, на рівні Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підприємств промислового комплексу та сфери послуг тощо).

З 2003 року за активної участі кафедри здійснюється випуск журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка»», який включено до переліку фахових наукових видань з економічних наук (Постанова президії ВАК України №1-05/3 від 08.07.2009 р.). У віснику висвітлено сучасні досягнення в галузі економіки, розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, які спрямовані на підвищення ефективності національної економіки та функціонування суб’єктів господарювання, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації та кризи.

Апробація результатів наукових досліджень педагогічного персоналу, аспірантів, здобувачів, докторантів та студентів кафедри проходить шляхом публікації статей у фахових виданнях економічного спрямування, у вигляді доповідей на пленарних і секційних засіданнях Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій з опублікуванням тез, матеріалів конференцій, статтей, а також виданням монографій.

Так, протягом останніх п’яти років викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі та студентами кафедри взяли участь у понад 195-ти міжнародних та всеукраїнських конференціях з публікацією тез, матеріалів та опублікували у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях більш ніж 170 наукових статей, 20 монографій.

Наукова робота студентів

кафедри економіки та управління підприємством

Велику увагу на кафедрі економіки та управління приділяють організації науково-дослідної роботи студентів, яка полягає у виконанні реферативних, курсових і дипломних робіт з елементами наукового дослідження, що сприяє підвищенню зацікавленості в результатах навчання, кращому засвоєнню навчальних дисциплін, набуттю практичних навичок дослідницької роботи.

Важливою складовою наукової роботи студентів є їх участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах і конкурсах.

Щорічно кафедрою організовується проведення 1-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» серед студентів IV-V курсів, переможці якого направляються у провідні ВНЗ України для участі у ІІ-му турі. Так, у ІІ-му турі Всеукраїнської олімпіади, який було проведено на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка прийняли участь студенти: Кіріченко О.Ю. (зайняла 6 рейтингове місце з 102-х учасників та здобула грамоту за найкращий результат з дисципліни «Проектний аналіз»); Воробйова Ю.О. (здобула грамоту за найкращій результат з дисципліни «Організація виробництва»). У ІІ-му турі на базі Луцького національного технічного університету прийняли участь студенти Іванова А.І. (здобула грамоту за креативний підхід до вирішення завдань) та Богданов В.О. (здобув грамоту за креативний підхід до вирішення завдань).

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом викладачів кафедри в межах проведення щорічної наукової конференції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за підсумками науково-дослідної роботи студентів. Постійно зростає кількість наукових студентських доповідей, що представлені на конференції.

Кращі студентські доповіді наукової конференції відмічаються почесними грамотами та публікуються у щорічному «Збірнику студентських наукових робіт».

Починаючи з 2006 року співробітниками кафедри щорічно видається збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні», у якому відображено результати науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» та інших спеціальностей економічного факультету.

У межах наукової роботи зі студентами на кафедрі працюють наукові гуртки, зокрема: у 2013-2014 н.р. науковий гурток «Інноваційна економіка: етично-моральний аспект» (науковий керівник – доц. В.Й. Куценко); у 2014-2015 н.р. науковий гурток «Підприємець» (науковий керівник – доц. С.К. Кучеренко).

Найбільш активні члени гуртка отримали рекомендації до вступу в магістратуру, працевлаштування, участі у літніх школах за кордоном.

З метою активізації наукової роботи студентів, як найважливішого чинника формування фахівців нового типу, викладачі кафедри постійно здійснюють керівництво студентами у межах підготовки робіт на наукові конкурси:

- щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» (участь приймали – Пінега Т., Мануілова А., Єфімова С.);

- щорічний Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (студентка Єфімова С. виборола перемогу у номінації «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій»);

- конкурс стипендіальної програми «Завгра.UА» (участь приймали – Лукашук І., Непершин Р., Пінега Т., Воробйова Ю., Єфімова С.);

- Всеукраїнський чемпіонат зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior (GМС) (участь приймали – Ярмохіна А. (вийшла у ІІ-й тур), Воробйова Ю.);

- загально-університетський конкурс «Лідер студентської науки ДНУ» (участь приймала – Воробйова Ю.);

- Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених «Україні XXI сторіччя – інтелект і творчість молоді» (участь приймала – Воробйова Ю.);

- Міжнародний конкурс філософських робіт студентів та аспірантів «Философия предпринимательства в 21 веке», який проводили Вища школа економіки та Московсько-Петербурзький філософський клуб Російської Федерації (участь приймали – Калініченко О., Кіріченко О., Годзь Ю. і Ратушна А.);

- міський конкурс проектів «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» (участь приймала Білозерцева В.) та інших.

У межах наукової роботи студенти приймають активну участь у науково-практичних семінарах, конференціях, олімпіадах та конкурсах різних рівнів, що значно підвищує якість підготовки дипломних роботів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра з точки зору їх практичного впровадження.

Кафедра приділяє значну увагу питанням підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), де зараз навчаються аспіранти денної та заочної форм навчання, здобувачі та докторанти.

У 2012 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.051.17 щодо захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук а спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році було відкрито докторантуру за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

    Студенти спеціальності «Економіка підприємства» беруть активну участь у науковій роботі. Вони є переможцями та призерами Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», конкурсів науково-дослідних робіт, дипломантами конкурсу «Інтелект-творчість-успіх» з отриманням грошового гранту на продовження наукових досліджень, учасниками стипендіальної програми ЗАВТРА.UA та майстер-класів провідних науковців-економістів зі світовим ім’ям.
    Під керівництвом викладачів кафедри економіки та управління підприємством студенти спеціальності «Економіка підприємства» беруть участь у науково-практичних і студентських конференціях, видають наукові статті як в Україні, так і за кордоном.
    Дипломні роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт здобувають перемогу в номінації «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій», що свідчить про якісно високий рівень підготовки випускників спеціальності.