Бази практики


Важливу роль в професійному становленні спеціаліста-економіста мають практичні навички. Практична підготовка студентів кафедри економіки та управління підприємством ДНУ імені Олеся Гончара здійснюється з третього року навчання в університеті шляхом проходження виробничої та переддипломної практик. Отримані знання, базові управлінські навички, аналітичні вміння в процесі проходження практики є перевагою сучасного навчання в університеті.

Мета та зміст практичної підготовки студентів визначається їх кваліфікаційним рівнем та коригується попитом на ринку праці у формуванні компетентності майбутнього фахівця з економіки підприємства. Процес формування висококваліфікованих спеціалістів забезпечується наступними видами практичної підготовки в університеті:

- виробнича практика (кваліфікаційний рівень – бакалавр, 3 рік навчання)

Метою практики є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом; опанування сучасних прийомів та методів проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення та адаптування отриманих теоретичних положень до умов функціонування конкретного підприємства.

У результаті проходження виробничої практики студент повинен знати:

загальну організаційну та управлінську структуру сучасного виробничого підприємства;

обов'язки посадових осіб; роль економіста на виробництві, його можливі посади та місця роботи;

функції, завдання та методи роботи економічних підрозділів та основні фінансово-економічні документи підприємства;

вміти:

застосовувати сучасні методи дослідження ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємства;

виявляти якісні і кількісні тенденції розвитку економічної діяльності бази практики в контексті об'єктивних господарських закономірностей;

формувати висновки та обґрунтовувати практичні рекомендації.

– переддипломна практика (кваліфікаційний рівень – бакалавр, 4 рік навчання)

Метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами, розрахунково-аналітичними операціями, організаторськими процедурами, технічними засобами виконання робіт у сфері економіки підприємства та систематизація знань щодо організаційно-правових аспектів, фінансово-економічних засад та інноваційно-адаптивних технологій в управлінні сучасними підприємствами.

У результаті проходження переддипломної практики студент повинен знати:

нормативно-правове забезпечення функціонування підприємства; внутрішній документообіг, який регламентує діяльність структурних підрозділів підприємства; посадові інструкції працівників економічних відділів підприємства; основні види обліково-звітних форм статистичної документації підприємств галузей виробничої та невиробничої сфери;

сучасний методичний інструментарій діагностики ретроспективного та поточного стану господарської діяльності підприємства;

інформаційне, правове та методичне забезпечення для вирішення обраної проблемної області з економіки підприємства;

вміти:

оформляти основні обліково-звітні форми статистичної документації підприємств;

використовувати сучасні методи діагностики в науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах підприємства;

розробляти альтернативні варіанти економічних рішень у розрізі обраної предметної області дослідження;

ефективно використовувати методологічні підходи та інструментарій, напрацьований наукою та практикою, для вирішення сучасних проблем підприємства.

переддипломна практика (кваліфікаційний рівень – спеціаліст, 5 рік навчання)

Метою переддипломної практики є апробація й удосконалення здатностей майбутніх молодих фахівців у виконанні функцій, пов'язаних із майбутньою професійною діяльністю, набуття спеціальних навичок і знань, необхідних економістові, а також збір статистичних даних, форм документів й інших матеріалів, які будуть використані при виконанні дипломної роботи.

У результаті проходження переддипломної практики студент повинен знати:

- організаційну структуру управління господарської діяльності підприємства та напрями її подальшої трансформації;

- методичні підходи щодо комплексного оцінювання господарської діяльності підприємства;

- механізм управління соціально-економічними, техніко-технологічними та інноваційними процесами на підприємстві;

вміти:

- чітко, використовуючи професійну термінологію, викладати в звіті свої спостереження під час практики;

- використовувати набуті знання та навички в процесі визначення та вирішення практичних проблем на підприємстві;

- обґрунтовувати доцільність впровадження пропозицій організаційно-економічного спрямування для удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства, пов’язаного із його фінансово-економічною діяльністю.

- управлінська практика (кваліфікаційний рівень – магістр, 5 рік навчання)

Метою управлінської практики є узагальнення та вдосконалення набутих студентами знань і умінь використання сучасних методів організації діяльності суб‘єктів господарювання, використання технологій та інструментарію економічного управління та формування управлінських рішень у сфері економіки сучасного підприємства.

У результаті проходження управлінської практики студент повинен знати:

- організацію техніко-економічного внутрішньовиробничого планування, діючі методики розрахунку системи економічних показників;

- тактичні та стратегічні прийоми в управлінні господарською діяльністю підприємств реального сектору економіки;

- інструменти планування та регулювання господарською діяльністю підприємства в умовах адаптивного управління;

вміти:

- ефективно використовувати методичні підходи та інструментарій, напрацьований наукою та практикою, для вирішення сучасних проблем підприємства;

- розробляти альтернативні варіанти стратегічних рішень і сценарії економічного розвитку підприємства;

- адаптувати передовий досвід підприємств європейського рівня в господарську діяльність вітчизняних підприємств;

- професійно орієнтуватись у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, генерувати часткові та комплексні управлінські рішення стосовно розв’язання фінансово-економічних проблем підприємства.

Місцями проходження практики є підприємства, установи, організації (експортери та імпортери продукції), що працюють на ринках споживчих товарів та товарів промислового використання, на ринку послуг та фінансовому ринку. Між університетом ДНУ імені Олеся Гончара та підприємствами: ТОВ «АБЗ Міськшляхрембуд», ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ», ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ Кривий Ріг», ТОВ «ВКФ «АРТ-ПРЕСС», ПАТ «Дніпрометиз» укладено довгострокові (5 років співробітництва) угоди на проходження практичної підготовки студентів кафедри економіки та управління підприємством.