Бакалавр

Перелік дисциплін

напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства,

що вивчають при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра


1. Гуманітарні дисципліни:

 • Нормативні навчальні дисципліни
  1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
  2. Історія України
  3. Історія української культури
  4. Іноземна мова
  5. Філософія
  6. Політологія
  7. Фізичне виховання

 • Вибіркові навчальні дисципліни
  1. Етика й естетика
  2. Основи конституційного права
  3. Лінгвістичні особливості бізнес-культур
  4. Мовна модель сучасного інформаційного простору
  5. Правопорушення та юридична відповідальність
  6. Фінансове право та фінансова політика
  7. Практикум перекладу наукової літератури за фахом
  8. Соціально-економічна політика
  9. Професійна етика

 • 2. Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:
 • Нормативні навчальні дисципліни
  1. Загальнотеоретична дисципліна (Політекономія)
  2. Мікроекономіка
  3. Макроекономіка
  4. Історія економіки та економічної думки
  5. Вища математика
  6. Теорія ймовірностей і математична статистика
  7. Оптимізаційні методи та моделі
  8. Економетрика
  9. Інформатика

 • Вибіркові навчальні дисципліни
  1. Системи технологій промисловості • 3. Дисципліни професійної та практичної підготовки:
 • Нормативні навчальні дисципліни
  1. Економіка підприємства
  2. Менеджмент
  3. Маркетинг
  4. Гроші і кредит
  5. Фінанси
  6. Бухгалтерський облік
  7. Економіка праці і соціально-трудові відносини
  8. Міжнародна економіка
  9. Статистика
  10. Соціологія
  11. Регіональна економіка
  12. Стратегія підприємства
  13. Організація виробництва
  14. Економіка та організація інноваційної діяльності
  15. Проектний аналіз
  16. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
  17. Потенціал і розвиток підприємства
  18. Планування і контроль на підприємстві
  19. Управління витратами
  20. Безпека життєдіяльності
  21. Основи охорони праці

 • Вибіркові навчальні дисципліни
  1. Основи підприємницької діяльності
  2. Підприємництво та бізнес-культура
  3. Економіко-математичні моделі в економіці та управлінні
  4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  5. Економіка підприємств сфери послуг
  6. Фінансова діяльність підприємства
  7. Економічний аналіз
  8. Інвестиційна діяльність підприємства
  9. Антикризове управління підприємством
  10. Оподаткування суб’єктів господарювання
  11. Ціноутворення та цінова політика підприємства
  12. Формування бізнес-моделі підприємства
  13. Організаційне проектування підприємства
  14. Бізнес-планування
  15. Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування
  16. Економіка будівельної організації
  17. Економіка підприємств готельного бізнесу
  18. Планування діяльності підприємств невиробничої сфери